fbpx


Privacy Statement

High Potential Academy hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, kandidaten, werknemers en zelfstandigen. Studentflex heeft daarom dit privacy statement opgesteld.

Privacy Statement

1. INLEIDING
High Potential Flex B.V. met handelsnaam High Potential Academy hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, kandidaten, werknemers en zelfstandigen, relaties en dienstverleners. High Potential Academy heeft daarom dit privacy statement opgesteld. High Potential Flex B.V. behandelt en beveiligt de aan haar
toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met dit privacy statement geeft High Potential Flex B.V. u inzicht hoe wij in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met uw persoonsgegevens omgaan.

2. WIE ZIJN WIJ?
Wij zijn High Potential Flex B.V., een coachingsbureau dat gericht is op het coachen, trainen en bemiddelen van high potential kandidaten. High Potential Academy is gevestigd in de Tweede Jan Steenstraat 23 hs, 1073 VL Amsterdam
High Potential Flex B.V. is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft daarmee zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor de verwerking vast. High Potential Flex B.V. schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren. High Potential Flex B.V. blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Met deze bedrijven maakt High Potential Flex B.V. contractuele afspraken over de omgang van uw
persoonsgegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

3. TECHNISCHE INFORMATIE
Wanneer u onze website bezoekt, verzamelt de website automatisch informatie over de (apparaten van) onze bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over informatie met welk apparaat de website wordt bezocht, het IP-adres van uw apparaat, het IP-adres van uw Internet Service Provider, het besturingssysteem dat u gebruikt, datum en tijd van uw bezoek, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt, de door u bezochte pagina’s en de informatie die u heeft bekeken op de website, de geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt naar en
downloadt van de website. Wij gebruiken deze technische informatie voor het beheer van de website en ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van onze website. Het verzamelen van deze gegevens valt onder het verwerken van persoonsgegevens als bedoeld in de AVG.

4. COOKIES
High Potential Flex B.V. maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Zo zijn wij in staat te bekijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Zodoende kunnen wij onze website beter aanpassen
op de gebruikersvoorkeuren van onze bezoekers. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan onze website worden deze kleine stukjes informatie herkend, wat uw bezoek eenvoudiger maakt. Ook dit valt onder onder het verwerken van persoonsgegevens als bedoeld in de AVG. Meer informatie over ons cookiebeleid kunt u terugvinden op onze website bij de leest u in onze cookiebeleid op de FAQ.

5. WANNEER VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
In de volgende gevallen is het ons toegestaan uw gegevens te bewaren en verwerken:
● Als u High Potential Flex B.V. toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
● Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op verzoek van u voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
● Als de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op High Potential Flex B.V. rust;
● Als de verwerking noodzakelijk is om uw of andermans vitale belangen te beschermen;
● Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan High Potential Flex
B.V. is opgedragen; en
● Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van
High Potential Flex B.V. of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

6. WAAROM VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS
Uw persoonsgegevens worden gebruikt om de aan u aangeboden diensten (waaronder maar niet beperkt tot persoonlijke ontwikkeling &inzetbaarheid en werving & selectie) zo goed mogelijk te kunnen verlenen. High Potential Flex B.V. gebruikt uw gegevens voor de onderstaande doeleinden:
● Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen;
● U op de hoogte te brengen van de verscheidene evenementen die High Potential Academy organiseert;
● Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met een bemiddeling naar vast of tijdelijk werk;
● U te benaderen met onze nieuwsbrief, waar onze laatste evenementen instaan en artikelen met betrekking tot uw persoonlijke ontwikkeling;
● Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
● Het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen;
● Voor management doeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole; en
● Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor de naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en socialezekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

7. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ VAN U?
High Potential Flex B.V. kan als u potential van High Potential Flex B.V., de onderstaande persoonlijke gegevens verwerken. U bent zelf verantwoordelijk dat de door u aangedragen persoonlijke gegevens te alle tijde volledig, correct en up to date zijn.
Gegevens die we verzamelen
● NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
● Geboortegegevens, leeftijd, geslacht, burgerlijke staat;
● Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
● Gegevens over trainingen en opleiding en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
● Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring;
● Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video of foto);
● Op vrijwillige basis het wel of niet toestaan voor het gebruik van de pasfoto op het identiteitsbewijs;
● Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking is vereist ingevolge (of noodzakelijk is met het oog) op de toepassing van de wet; en
● Bij akkoord uw identiteitsbewijs wanneer u als potential wil worden bemiddeld voor een vacature door middel van dochteronderneming Studentflex B.V..

8. DERDEN
High Potential Flex B.V. kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten van High Potential Flex B.V., haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens High Potential Flex B.V. diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunne worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of gerechtelijk vonnis. De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.

9. UW RECHTEN
Wij hechten er waarde aan dat u makkelijk gebruik kunt maken van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u gebruik wenst te maken van één van de u toekomende en hieronder genoemde rechten kunt u, zoals hieronder nader omgeschreven, daarover contact met ons
opnemen. Inzage en/of wijzigen gegevens U kunt ons op elk gewenst moment via 020-3585880 of info@hipoacademy.nl dan wel per brief Tweede Jan Steenstraat 23 hs, 1073 VL Amsterdam verzoeken aan te geven welke (categorieën van)
gegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden dit gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen door ons worden gehanteerd.
Daarnaast kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht onverhoopt blijken dat wij verkeerde persoonsgegevens van u hebben verwerkt, dan zullen wij dit herstellen. Wanneer wij uw persoonlijke gegevens hebben gewijzigd stellen wij u hiervan op de hoogte. Verwerking van uw gegevens beperken
Wanneer u het niet eens bent met de inhoud van de gegevens die wij van u bewaren, kunt u een verzoek indienen om tijdelijk de verwerking van uw gegevens te beperken. Wij wachten dan met het verder verwerken van uw gegevens tot deze naar uw mening weer op orde zijn. U kunt een verzoek
tot een verwerkingsbeperking op elk gewenst moment via 020-3585880 of info@hipoacademy.nl dan wel per brief op Tweede Jan Steenstraat 23 hs, 1073 VL Amsterdam indienen. Wanneer wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens (tijdelijk) beperken stellen wij u hiervan op
de hoogte. Recht om gegevens over te dragen U kunt de persoonsgegevens die wij over u bewaren opvragen via 020-3585880 of info@hipoacademy.nl. U bent volledig vrij deze informatie over te dragen aan derden.
Recht om vergeten te worden Wanneer u geen gebruikt meer wenst te maken van onze diensten kunt u een verzoek indienen om al uw persoonlijke gegevens te verwijderen. U kunt ons daarvoor op elk gewenst moment via 020-3585880 of info@hipoacademy.nl dan wel per brief op Tweede Jan Steenstraat 23 hs, 1073 VL Amsterdam benaderen. U kunt daarnaast uw eventueel verleende toestemming om uw gegevens te verwerken op elk moment intrekken. Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend
staken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden. Procedure, responstermijn en kosten. Wij proberen uw verzoeken als genoemd in dit hoofdstuk zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand te behandelen. Wij zijn verplicht uw identiteit te controleren voordat aan uw verzoek kan worden voldaan. Uw verzoeken worden in beginsel elektronisch afgehandeld. Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengen wij u in beginsel geen kosten in
rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.

10. BEVEILIGING
High Potential Flex B.V. doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens.
Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die voor ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is High Potential Flex met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

11. BEWAARTERMIJN
High Potential Flex B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen. Bij akkoord met dit privacy statement verleent u tevens akkoord aan High Potential Academy om uw gegevens niet langer te verwerken dan wettelijk noodzakelijk is toegestaan.

12. VRAGEN, OPMERKINGEN, KLACHTEN OF (VERMOEDEN) DATALEK
Heeft u vragen, opmerking of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door High Potential Flex B.V., dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@hipoacademy.nl of Tweede Jan Steenstraat 23 hs, 1073 VL Amsterdam. Indien u het niet eens
bent met het gebruik door High Potential Flex van uw persoonsgegevens, kunt u eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

13. DATALEK
Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via info@hipoacademy.nl.

14. WIJZIGINGEN
High Potential Flex behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen.

15. OVERIGE BEPALINGEN
Op de bepalingen uit dit privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.